A Yakiniku restaurant, located in Susukino Hokkaido, Sapporo-shi, where you can enjoy rare parts.

Gyu Waraji

Gyu Itto Plate

Meat cake